dom projekt šuvak
BONITA No. 11 d.o.o.
C. maršala Tita 68
4270 Jesenice

mobitel: 041 805 103
mobitel: 041 629 800
tel: 04/583-7070
mail: info@suvak.com
Zadnja posodobitev nepremičnine je bila: 28.12.2020

Želite biti obveščeno o novih ponudbah na Vaš E-mail naslov??

Nepremičnine -> Splo�ni pogoji

SPLOŠNI  POGOJI  POSLOVANJA  NEPREMIČNINSKE  DRUžBE  
 BONITA N-11 D.O.O., 
 Dom projekt Šuvak nepremičnine, Cesta maršala Tita 68, Jesenice

 1.člen
 Posli posredovanja pri prodaji, nakupu, oddaji oziroma najemu 
nepremičnine obsegajo:
 - seznanitev naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev
 cene v pogodbi, s predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe,
vrsto in višino davčnih obveznosti in drugih stroškov v zvezi s
sklenitvijo pogodbe;
 - pojasnitev morebitnih tveganj povezanih z neurejenim 
zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine;
 - preverjanje dejanskega stanja (ogled nepremičnine) in pravnega stanja 
nepremičnine in morebitnih pravic tretjih;
 - pregled dokumentacije, ki se nanaša na nepremičnino in naročitelja 
opozoriti na morebitne pomanjkljivosti;
 - oglaševanje v tiskanih in elektronskih medijih v obsegu in na način, 
ki ga določi posrednik;
 - organizacija in vodenje ogledov (vzpostavljanje stikov);
 - svetovanje naročitelju o načinu in poteku posla;
 - sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe;
 - hranjenje izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do 
zaključka posla;
 - prijava pogodbe na odmero davka na promet nepremičnin na davčni upravi;
 - spremljanje izvrševanja kupoprodajne pogodbe;
 - primopredaja nepremičnine in sestavitev primopredajnega zapisnika.
 2. člen 
 Šteje se, da je posrednik spravil tretjo osebo v stik z naročiteljem:
 - če organizira njun sestanek,
 - če naročitelju ali tretji osebi posreduje naslov, sedež, ali številko 
telefona tretje osebe oz. naročitelja,
 - če naročitelja spravi v stik s tretjo osebo v svojih poslovnih prostorih,
 - če opravi ogled nepremičnine.
 3. člen
 Naročitelj sklene s posrednikom pogodbo o posredovanju, na podlagi katere
 pripada posredniku plačilo za posredovanje v višini 4 % od prodajne vrednosti
nepremičnine, znesek pa se razdeli na naročitelja in tretjo osebo. DDV v provizijo
 ni vključen, prav tako v ceno niso vključeni stroški notarskih storitev, taks, potrdil,
zemljiškoknjižnih predlogov, zemljiškoknjižnih izpiskov, davščin na promet
nepremičnin, cenitve in morebitna projektantska, geodetska ali sodnoizvedeniška dela.
 V primeru oddaje oz. najema nepremičnine pripada posredniku plačilo za posredovanje v
višini ene mesečne najemnine.
 4. člen
 Plačilo za posredovanje se plača ob podpisu pogodbe, pri sklenitvi katere je 
nepremičninska družba posredovala. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za
posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe.
V primeru, da naročitelj v teku realizacije prodaje, nakupa ali najema nepremičnine
odstopi od pogodbe o posredovanju ali prekliče naročilo, je dolžan posredniku povrniti
vse nastale stroške po ceniku storitev v prometu z nepremičninami, ki se nahajajo na
sedežu družbe, Cesta m. Tita 68, Jesenice.
 Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, 
ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z
nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je
 naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena
v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.
 Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita, da ima nepremičninska 
družba pravico plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo,
s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Pla?ilo za posredovanje
mora temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo
dogovorjenega plačila za posredovanje.
 Vrsta in višina stroškov, če nepremičninska družba poleg posredovanja v dogovoru 
z naročnikom zanj opravi še druge storitve, je opredeljena v ceniku storitev v
prometu z nepremičninami, ki se nahaja na sedežu družbe, Cesta m Tita 68, Jesenice.
 5. člen
 S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju 
stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah
za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno
nepremičnino, zlasti stroške za naslednja dejanja:
 - sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 - seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev
 cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o
posredovanju, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;
 - ugotavljanje pravnega in dejanskega stanja nepremičnine ter seznanjanje naročitelja z
ugotovljenim in zanesljivo opozarjanje na napake
 - pisna opozorila, obvestila, potrdila;
 - ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 - oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;
 - seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;
 - prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;
 - telefonsko komuniciranje s strankami;
 - sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.
 6. člen
 Naročitelj jamči za resničnost, točnost in pravilnost danih podatkov o nepremičnini ter je
 odškodninsko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi netočnih oziroma
nepopolnih podatkov.

Gorenjska, Kranjska Gora
Gorenjska, Kranjska Gora
Stanovanja
68.6 m2
189.000,00 EUR
(45.291.960 SIT)
Gorenjska, Kranjska Gora
Gorenjska, Kranjska Gora
Hiša
119 m2
380.000,00 EUR
(91.063.200 SIT)